VERHUIZINGEN

Antwerpen


Home Algemene voorwaarden
1- Elke verhuizing of liftservice uitgevoerd door KGC geschiedt volgens de hiernavolgende voorwaarden met uitsluiting van alle voorwaarden. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze verhuisvoorwaarden en deze aanvaard te hebben.
2- Een offerte van KGC is een vrijblijvend voorstel en geen aanbod. De bestelling van de klant is een aanbod. De aanvaarding ervan door de klant doet het contract tot stand komen. 
3- Indien de klant beslist de verhuis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum moet dit euiterlijk 7 dagen voor de verhuis zou plaatsvinden, Dit kan schriftelijk of per mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Zo niet dient de klant een verbrekingsvergoeding te betalen van 250 €.
4- Kleine voorwerpen (lusters, staande lampen, potten, enz...) moeten op voorhand in gesloten dozen verpakt zijn (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurd hun vervoer op risico van de klant.
5- Kasten moeten leeg zijn, legplanken moeten uit de kasten gehaald worden (behalve bij full service). 
6- De laden moeten leeg zijn en uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot/ of dicht gekleefd zijn (behalve bij full service). 
7- Indien de meubelen moeten gedemonteerd worden, dient dit uitdrukkelijk vermeld worden bij bestelling en dienen er minimum 2 verhuizers aanwezig te zijn. Meubelen die reeds gedemonteerd zijn worden door ons personeel niet automatisch terug in elkaar gezet. Indien de klant dit zou wensen moet dit op voorhand aangevraagd worden en gebeuren deze handelingen op risico van de klant. 
8- Bij regenweer kan de klant: (a)- De verhuizers vragen de meubelen in te pakken in plastiek folie. (b)- De verhuizers laten wachten tot het regen-of stormweer over is. (c)- De verhuizers laten doorwerken op risico van de klant. 
Indien er geen van bovenstaande instructies gegeven worden door de klant is optie (c) automatisch van toepassing.
9- Indien schade veroorzaakt door de verhuizers zelf dient de klant zelf steeds een franchise te betalen van 250 €.
10- Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn (behalve bij full service), indien nodig kan de klant vragen tijdens de verhuis deze alsnog in te pakken. Verpakkingskosten worden na de verhuis aangerekend. 
11- De klant is steeds verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten, voorhof, privé terrein, enz... en dient schriftelijk toestemming te geven om hiervan gebruik van mogen te maken. Eventuele schade aan deze privé vertrekken is steeds op risico van de klant. 
12- Als door onvoorziene omstandigheden de ladderlift niet kan geplaatst worden zoals wind, onstabiliteit van de ondergrond, enz...
13- De ladderlift mag enkel door het verhuispersoneel worden bediend.
14- De meubelen die in de verhuiswagen geplaatst worden door een ander persoon zijn niet verzekerd. De klant of derden mogen onder geen enkele reden op de laadbrug staan tijdens het laden en lossen van de goederen. 
15- Wasmachine mag enkele af-en aangekoppeld worden mist schriftelijke toestemming van de klant. 
16- Gasfornuizen worden niet door de verhuizers af-en aangekoppeld, dit dient door een bekwaam vakman te gebeuren. 
17- Glaswerk en spiegels moeten ingepakt zijn, dozen gevuld door de klant is KGC niet verantwoordelijk voor.
18- Indien de klant of derden iets op het laadvlak leggen:zetten is dit volledig op eigen verantwoordelijkheid van de klant. 
19- Het gebruik van de binnenlift gebeurd steeds op verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de concierge/eigenaar/beheerder toestemming te vragen om te gebruiken en voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van de lift. Het gebruikte beschermingsmateriaal voor de lift is ten koste van de klant. 
20- Er wordt niet verhuist via de trap tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. KGC is steeds vrijgesteld van aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen, materialen, meubelen en goederen.
21- De klant dient bij vertrek van het laadadres naar het losadres zelf te controleren of alle goederen mee verhuisd zijn. 
22- Bij liftservice dient de klant voldoende plaats te voorzien, zo niet, zo niet word er een schadevergoeding gevraagd van 50 €. Verkeersborden kunnen mits vergoeding door onze diensten worden voorzien. Deze dienen wel minimum 5 dagen op voorhand aangevraagd te worden.
23- Indien het aanvragen van het plaatsen van verkeersborden niet tijdig is gebeurt zal elke daar uit voortkomend ongemak (staken van verhuis, boete door politie, vertraging, enz... steeds voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant zijn)
24- Bij het verhuizen van een buffetpiano is de aanwezigheid van drie verhuizers verplicht. Indien het een vleugelpiano betreft moeten er minimum vier verhuizers aanwezig zijn.
25- Voor elke volledige verhuizing worden er minimum drie uren gerekend (behalve voor liftservice), dit vanaf vertrek depot tot aankomst depot Deurne. Verkeersopstroppingen en opondhoud worden niet in rekening gebracht, enkel de geschatte heen-en terugtijd via google maps (www.maps.google.be). 
26- Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discusies aan te gaan met de verhuizers maar onmiddelijk te firma te contacteren.
27- KGC is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, voor opvolging noch plaatsing van de verkeersborden, zelfs indien de verkeersborden door de klant werden aangevraagd. De kosten van wachttijden zijn steeds voor rekening van de klant. 
28- Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar na aflevering verhuis behalve indien schriftelijk anders overeen gekomen is. 
29- Alle niet tijdig betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum. De klant is van rechtswege een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 75 € voor elke factuur die niet betaald is na 30 dagen factuurdatum (= vervaldagdatum). Alle kosten die nodig zijn voor het te doen innen van de factuur zijn voor rekening van de klant. Oa aangetekende zendingen, administratieve kost, uurlonen, erelonen, incasso en gerechtsdeurwaarderskosten, juridische kosten en procedures.
30- In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, de vrederechter van het 1e gerechtelijk kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd. 
31- * Onder full service verstaan we dat de klant de verhuisfirma op de hoogte brengt van de uit te voeren inpakwerken en:of demontage van meubelen. Full service wordt enkel uitgevoerd door vier verhuizers geleverd door de verhuisfirma.
32- KGC behoud zich het recht voor een onderaannemer voor zijn rekening het overeengekomen werk te laten uitvoeren.